Follow

Podrien els fongs menja plàstics salvar la Terra?

El plàstic és conegut per la seva resistència a la degradació natural, que es pot allargar fins a mil anys. Però davant d'aquesta situació descoratjadora sembla que hi ha una solució insospitada.

D'ara endavant, tots podríem tenir prohibit trepitjar els fongs al jardí, ja que a més de ser éssers vius, aquests descomponedors del medi ambient són capaços d'eliminar totes les deixalles plàstiques del món.
Però això no és tot allò que ens ofereixen.

Hi ha materials fets amb fongs que no només podrien reemplaçar els plàstics, sinó que també altres productes que utilitzen hidrocarburs en el seu procés de fabricació.

Així que el fong mastegador de poliuretà o els comestibles del Fungi Mutarium són la nova esperança del planeta.

youtu.be/ETFSgb5xSqQ

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.