Follow

Recomano la lectura d'aquest article d'en Albano Dante Fachin. Posa el dit a la nafra.

“El Partido Comunista de España va acceptar el paper d’apaivagador a canvi de míseres concessions personals per als seus dirigents, en comptes de recolzar-se en la força del carrer per a aprofundir en el canvi. L’esquerra va renegar de gairebé tot allò que havia sostingut als seus programes al llarg del franquisme, decebent els que s’havien jugat la llibertat i, inclús, la vida, en una lluita que creien que tindria uns objectius més ambiociosos que els d’assegurar uns pocs escons de diputats als seus dirigents”
Correu d'Albano (10)
mailchi.mp/octuvre/militants_i

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.