Follow

@spla@soc.catala.digital
Bon dia
Junt amb un amic estem cercant la manera de comunicarnos de manera remota am el PC de casa per enviar docs o fotos i si conve baixar-los al mòbil. Hi ha quelcom aplicació que sagi d'instal·lar en el mobil i en el PC?
No en tinc ni idea de com es fa. Si tens algun suggeriment t'ho agrairia. Gràcies.

@Aristoteles @spla pots provar rustdesk.com que és com teamviewer o anydesk però de codi obert

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.