@jonne tänään olisi @tamperehacklab etäteematorstaissa aiheena Mastodon. Kiinnostaisiko sua tulla mukaan "asiantuntijaksi" kertomaan aiheesta tai mastodontti.fi:stä?

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.