@jonne @tamperehacklab Ei tartte valmistautua mitenkään. Kerro vaan jotain serverin pitämisestä ja kokemuksista. Ihan vapaamuotoista juttelua.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.