Wordle 903 2/6*

πŸŸ©πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Nice!

Wordle 902 3/6*

πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›
πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ©β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Another starter-word fuelled easy ride

Wordle 901 3/6*

πŸŸ©β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨
πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Smooth sailing this time.

Wordle 900 4/6*

β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›
πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ¨
πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

That was hard to find, which given the answer kind of reflects my life.

Wordle 899 4/6*

⬛⬛⬛⬛⬛
⬛⬛⬛⬛⬛
β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Not something I'm familiar with anymore.

Wordle 898 2/6*

πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Well, that was over quickly.

Wordle 897 3/6*

β¬›πŸŸ¨πŸŸ©β¬›β¬›
πŸŸ¨β¬›πŸŸ©πŸŸ¨β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Surprising how some letter clues can extremely narrow the possibilities.

Think of midi-chlorians as parasites that infest those with Force sensitivity, with the stronger Force users having more, and it all makes sense. They're not a cause of feeling the Force, but rather an effect.

screenrant.com/star-wars-midi-

We're all intrinsically susceptible to in group/out group bias. Transcend it by realising that we're all cousins, though some are more closely related than others.

Your real in group is humanity. There is no out group.

Wordle 896 4/6*

β¬›β¬›β¬›πŸŸ©πŸŸ©
β¬›β¬›β¬›πŸŸ©πŸŸ©
β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

That was a struggle.

Wordle 895 3/6*

β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨
β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨
🟩🟩🟩🟩🟩

First Wordle completed on a plane. πŸ˜„

Wordle 894 3/6*

πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨
🟩🟨🟩🟨🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

My second guess literally solved it for me.

cross nerdle - special game
β¬›πŸŸ©β¬œπŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬œβ¬›β¬›
β¬›β¬›β¬œβ¬›β¬œβ¬›β¬›β¬›πŸŸ©
πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬œβ¬œπŸŸ©β¬œ
β¬œβ¬›πŸŸ©β¬›β¬œβ¬›β¬›β¬›πŸŸ©
⬜⬜🟩⬜⬜⬜⬜🟩🟩
πŸŸ©β¬›β¬›β¬›β¬œβ¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©
β¬œπŸŸ©β¬œπŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬œβ¬›β¬œ
πŸŸ©β¬›β¬›β¬›β¬œβ¬›πŸŸ©β¬›β¬›
β¬›β¬›πŸŸ©β¬œβ¬œβ¬œπŸŸ©β¬œβ¬›
Perfect solve - no 🎁 or πŸ‘€.
@nerdlegame points: 6/6

This really is kinda fun.

Wordle 892 3/6*

πŸŸ©β¬›β¬›β¬›πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

That's more like it.

Wordle 891 6/6*

β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©πŸŸ¨β¬›β¬›
πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Elusive...

cross nerdle #182
β¬œπŸŸ©β¬œβ¬œβ¬œπŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›
β¬œβ¬›β¬œβ¬›β¬›β¬œβ¬›β¬›β¬›β¬œ
β¬œβ¬›β¬œβ¬œπŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬œπŸŸ©β¬œ
β¬œβ¬›πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›β¬œ
πŸŸ©β¬œπŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©
β¬œβ¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬œπŸŸ©πŸŸ©β¬œ
πŸŸ©β¬›β¬œβ¬›πŸŸ©β¬›β¬›β¬œβ¬›πŸŸ©
πŸŸ©β¬œβ¬œπŸŸ©πŸŸ©β¬œπŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬œ
πŸŸ©β¬›β¬›β¬›πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©
β¬›β¬œβ¬œπŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬œπŸŸ©πŸŸ©
🟩*42 + 🎁*0 + πŸ‘€* 1
@nerdlegame points:5/6

Many Wordle-like variants out there; this one is a math crossword, where you fill in numbers and operations to make balanced equations. Good fun!

Wordle 890 4/6*

πŸŸ©β¬›β¬›β¬›β¬›
πŸŸ©πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ©β¬›β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Kind of weird having the first letter from the start!

Wordle 889 3/6*

β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŸ©
β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Lucky third guess, from remaining common letters limited through elimination

Wordle 888 3/6*

β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›
β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨
🟩🟩🟩🟩🟩

It took me far too long to find a word that matched the clues from the second guess.

Wordle 887 2/6*

β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨
🟩🟩🟩🟩🟩

Surprising.

Show more
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.