Follow

Algú sabria dir-me si existeix la possibilitat de canviar-me de instància? Soc nou i estic un poc perdut per ací 😇

@joan_p Existeix, es diu "migrar", "migrate" en anglés, però no sabria dirte com ho has de fer

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

No hate, No censorship. Be kind, be respectful

We federate with all servers: we don't block any servers.