دلم میخواد DownUnderCTF بازی کنم، سه روز بعد شروع میشه، اما انگار به هم تیمی نیاز دارم، وقتی شروع شد یه تیم میسازم و اینجا میزارم که هرکی دوست داشت جوین بشه :)

بعد یه روز لینک اکسپایر میشه، اگه کار نکرد بهم بگید جدیدشو بدم :)

Show thread

@nimafanniasl
فکری ؟ من عاشق بازی های فکری ام 😃

@sudo فکری-کامپیوتری-هکری! :))

@nimafanniasl
ینی علم و دانش برنامه نویسی نیاز داره ؟ 🥲

@sudo ولی اشکالی نداره، میتونید شما هم عضو بشید تو اون تیم، برای من که حداقل فعلا مسابفه مهم نیست، میخوام بیشتر یاد بگیرم دربارش :))

@nimafanniasl
چیکار باید بکنیم تو بازی ؟

@sudo من این ویدیو رو از سال 2020 دیدم و شانسی رفتم تو سایتش و دیدم که ۳ روز دیگه شروع میشه بازم: youtube.com/watch?v=DV8hUcdK2B

@nimafanniasl
گیریم ک بردیم ، جایزه رو چجوری بیاریم اینور ؟ 😂😂

@sudo من اهمیتی به بردن نمیدم فعلا، فقط میخوام یاد بگیرم و تست کنم :)

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.