دلم میخواد DownUnderCTF بازی کنم، سه روز بعد شروع میشه، اما انگار به هم تیمی نیاز دارم، وقتی شروع شد یه تیم میسازم و اینجا میزارم که هرکی دوست داشت جوین بشه :)

بعد یه روز لینک اکسپایر میشه، اگه کار نکرد بهم بگید جدیدشو بدم :)

Show thread

@nimafanniasl
گیریم ک بردیم ، جایزه رو چجوری بیاریم اینور ؟ 😂😂

@sudo من اهمیتی به بردن نمیدم فعلا، فقط میخوام یاد بگیرم و تست کنم :)

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.