طرف steam deck رو هکینتاش کرده 🙄

تبدیل سیم کارت برای آیفون ۱۴ 😜

خواستم gnome web رو نصب کنم، این نصب شد 😂

داینامیک آیلند به لینوکس رسید :))

امیدوارم اینم یکی از شوخی هاشون نباشه :))

Show more
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.