مفهومی به اسم «پدوفیلِ مغزی» داریم؟
می‌ترسم به این اتهام بگیرنم!
آخه همهٔ دوست‌دخترهام از نظر عقلی در حد یه بچهٔ ده دوازده بودن!

Follow

@danialbehzadi ایکاش خودشون اینجا بودن ببینیم چه دفاعی داشتن

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.