سوال اصلی اینه که آیا توی گنو، گنو هم هست؟

Follow

@ebi دوتا قله اصلی داره که یکیش شده سایت نظامی خیلی هم سفت و سخت مواظبش هستند
اون یکی‌ش هم که اسمش نصیریه
با اینکه ارتفاعش خیلی زیاد نیست ولی خیلی زحمت داره خدا رو شکر که یه آبگرم پایینش هست که آدم خستگی در کنه

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.