بنظرم به نمایش گذاشتن بی‌دینی هم مثل اظهار دین‌داری چرت و حال به هم زنه

@reza__m
به نظرم به لحاظ اجتماعی موضوع بی‌دینی و دینداری بخش مهمی از هویت‌سازی ه. هر کسی رو یه بخش از هویت‌ش تاکید داره. ینی هرکس دوس داره طوری شناخته بشه. کسی ممکنه باور سیاسیش رو خیلی ابراز کنه، کسی جنبه هنرمند بودنش، کسی برنامه نویس بودنش:)، وخب اینا هویت ما رو میسازن. و از این طریق وارد گروه‌های مثلا دوستی میشیم.

@cleopatra @reza__m
کسی که بی‌دینی هویتشه، همون‌قدر دین‌داره. فقط دینش متفاوته!

@danialbehzadi @reza__m
درسته. مذهب یه معنای خیلی عام داره، به هرچیزی خیلی بچسبی و خیلی مقدس بشماری، مذهب ه. حتا علم و باور سیاسی هم میتونه حکم مذهب دربیاد.
ولی حالا میخوایم سخت نگیریم:)

Follow

@cleopatra @danialbehzadi این موضوع امر قدسی انگار که مفهوم اولیه خودش رو از دست داده و بیشتر به شکل عقده‌های روانی دراومده بنظرم برای ارتباط با موضوع مقدس بهترین کار سخت نگرفتن و صداقته

@reza__m @danialbehzadi
اخه خودمون که فکر نمیکنیم سخت گرفتیم، فکر میکنیم باورمون صحیح ه و باید تبلیغ کنیم یا ابراز کنیم.
هرچند به طور کلی باهاتون موافق ام

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.