والپیپر های چرت گنوم 43 که @shmf1385 گفته بود درست بود.
این یک امتحان الهی از سمت گنوم است تا بفهمد چقدر کاربر واقعی دارد.

@nimafanniasl @shmf1385 میخواد ببینه چش و ابروشو دوست داری یا واقعا دوسش داری؟

@nimafanniasl @shmf1385 من بعد از این گنوم احتمالا به گنوم ایمان بيارم
گنوم تو 42 چیزم شد.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.