@szescstopni Walić wiosnę, ważny pies marki szuszfol. Moja ulubiona rasa💪

@szescstopni To moje ukochane słowo, stosowane na specjalne okazje. Określa zwierzaka który nie mieści się w żadnych normach, za to już po oczach widać ze w każdej sytuacji sobie poradzi🤣

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.