Follow

korzystają z jedenego z nielicznych wodopojów w tej okolicy. Da się jeszcze w nim popływać, ale to sie wkrótce skończy. Dawno nie było tak sucho.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.