Follow

Tampereen Radioamatöörit ry järjestää perusluokan radioamatöörikurssin etänä keväällä. Labilla on jo aika paljon amatöörejä mutta mukaan mahtuu. Labin asemakin saadaan käyttökuntoon toivottavasti joku päivä. .fi oh3ne.fi/ajankohtaista/peruslu

· · Hemppa The Bot - @arcusbot:hacklab.fi · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.