Tänään Hacklabin etäteematorstaissa tutustutaan Mastodoniin, hakkeriystävälliseen vaihtoehtoon Twitterille ja Instagramille. Aloitus klo 19 Jitsissä.

· · Hemppa The Bot - @arcusbot:hacklab.fi · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.