Tänään olisi teematorstain aiheena pyöränhuoltoa hyvin laajalla perspektiivillä. OPM eli oma pyörä mukaan on suositus. Vaikka et saisi pyörää tänään mukaan, labilta löytyy iso kasa osia, joita voi käyttää harjoitteluun! Tervetuloa!

· · Hemppa The Bot - @arcusbot:hacklab.fi · 0 · 2 · 1
Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.