Kun kansalaisopistolla on liian ahdasta, Tampere Hacklabilla alkaa vasta ajatukset lentää. Tervetuloa tutustumaan, ovet ovat auki joka tiistai klo 18.00, Ahlmanintie 56. www.tampere.hacklab.fi

· · Hemppa The Bot - @arcusbot:hacklab.fi · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.