منجِنیق آه مظلومان به صبح
سخت گیرد ظالمان را در حصار...

هنوز برای ما مشخص نشده که سوختن ستمگر در دوزخِ آن دنیا، چه سودی برای مردم این دنیا دارد.

آن‌ها دروغگو هستند
و می‌دانند که دروغگو هستند
و می‌دانند که می‌دانیم دروغگو هستند
و با این وجود
با صدای بلند دروغ می‌گویند.

میان عقل و احساسم همیشه دل موفق شد
به شدت می‌دهم دائم تقاص انتخابم را...

گر بگویم که تو در خون منی بهتان نیست.

خیالی نیست دیگر دردهایم را نمی‌گویم
به روی دردهای کهنه‌ام تشدید بگذارید!

جدا افتادن از ساحل برای موج ممکن نیست
که دلتنگی دلیل بازگشتن‌های صدباره‌ست...

‏تا نیمه‌راه همسفری داشتیم... رفت
با اینکه هر دو چشم تری داشتیم... رفت

پابند ما نبود و دل از ما گرفت و برد
ما نیز هم دلی سفری داشتیم... رفت

ما را به هر ستاره بختی امید نیست
در هفت آسمان قمری داشتیم... رفت

هر شب خیال بالش امنی ست در سرم
در آرزوی دوست سری داشتیم... رفت

‏باران شدم که راه نیفتد ولی نشد
تنها امید مختصری داشتیم... رفت

ما را تو با گرفتن جان امتحان نکن
از جان خود عزیزتری داشتیم... رفت...


تو را بخشیدم آن روزی که از من رد شدی، آری!
که پل‌ها خوب می‌فهمند، معنای گذشتن را...

ما آدم‌ها دوتا سبد بهمون آویزونه، یکی پشتمون، یکی جلومون.
خوبی‌هامونو می‌ندازیم تو سبد جلویی و بدی‌هامونو تو سبد پشتی، و وقتی تو مسیر زندگی راه می‌ریم فقط دوتا چیز می‌بینیم:
خوبی‌های خودمون و بدی‌های نفر جلویی.

روزی که از تلاش‌هایمان برای به‌دست آوردن دیگران خسته شویم، روز مهمی است، حواسمان به آن روز باشد.
روزی که خسته می‌شویم را جشن بگیریم، چون آن روز به کسی نزدیک می‌شویم که احتمالا سال‌ها پیش گمش کرده بودیم.
به خودمان، به بخشی از خودمان که در درونمان همیشه منتظر برگشتنمان بوده است، منتظر روزی که دوباره آن را پیدا کنیم و از او محافظت کنیم.

طفل خودمختار فرمان از پدر کی می‌برد؟
عقل من می‌گفت نه، دل می‌کشاندم سوی تو!

گفته‌اند عاشق شوی دنیا بهشتَت می‌شود
ما شدیم، اما جهنم شد نصیب جانمان

نه آبادان، آباد است
نه خرمشهر، خرم

• Dialogue

‏+چه خبر؟
- سلامتی (به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن)

• Hamid

‏اصلاً به اونایی که چایی دوس ندارن نمیتونم اعتماد کنم

• Niloufar

ای دل‌زده از سردی آغوش زمانه
ما این همه آغوش گشودیم و ندیدی

یک نفر پيش فَلک ريش گرو بگذارد
بلکه دست از سر آزردنِ ما بردارد!

Show more
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.