“De SNSF, blijkt uit de reactie van woordvoerder Florian Fisch, vindt ook niet dat deze constructie de schoonheidsprijs verdient: ‘Ja, een artikel publiceren in je eigen uitgeverij is niet de beste wetenschappelijke praktijk, dan is er sprake van belangenverstrengeling.’ De SNSF was zich daarvan bewust, maar het was niet tegen de regels. ‘De SNSF heeft daarom een schriftelijke bevestiging gevraagd van de uitgever [dat was Rossi, red.] dat deze het oordeel van een onafhankelijke expert zou vragen, van iemand die geen relatie had met de uitgever en de beursaanvrager [dat was Rossi, red.]. Het oordeel van de expert vond men onafhankelijk, op basis van een plausibility check door de SNSF.’” nieuwscheckers.nl/verknipt-pla

h/t @mssprovenance

Translation:

The SNSF, it appears from the reaction of spokesman Florian Fisch, does not think this construction deserves a beauty prize either: “Yes, publishing an article in your own publishing house is not the best scientific practice, there is a conflict of interests.” The SNSF was aware of this, but it was not against the rules. “The SNSF therefore sought written confirmation from the publisher [that was Rossi, ed.] that it would seek the opinion of an independent expert, from someone who had no relationship with the publisher and the grant applicant [that was Rossi, ed.]. The expert's opinion was considered independent, based on a plausibility check by the SNSF.”

nieuwscheckers.nl/verknipt-pla

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.