ലവൻ പറയുന്നത് പോലെ.
ഇതൊരു ശാസ്ത്രം ആണ്, ആർക്കും അറിയില്ല എങ്ങനെ വർക് ആയി പോകുന്നു എന്ന്.

ഫേസ് മാസ്ക് 15 രൂപാ കൊടുത്തു കുറെ മേടിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്.. 😬😬
ഡൽഹി നിന്നും ഓടി പോരുന്ന വഴി കുറച്ചു ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ലോകം മുഴുവൻ നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ ആണെന്ന് ആണ് പള്ളിയിൽ വികാരിയച്ചൻ പറയുന്നത്.

കൂടുതൽ തെറി പറയുന്ന ആളുകൾ ആണ് വിജയ്.💪

കിടു സൂപ്പർ ഓവർ

Show more
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.